ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายจากก่อไผ่ – บ้านนายสมัคร เพชรเงิน หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี

22 เม.ย. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :