ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

05 ม.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400  ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110  กิโลวัตต์   ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  1  คัน    ราคากลางเป็นเงิน  854,000.-  บาท  (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   5   เดือน  มกราคม พ.ศ. 2564