ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มิ.ย. 62

ตามประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล. สายกลางบ้าน  (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่  17  บ้านหนองคูประชาสรรค์  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เลขที่  1/2562  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2562  นั้น

ผู้ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อังครงค์รักษ์พาณิชย์  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,299,000.-  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :