ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกเรดาห์ลงมาสายเมนที่ 4 ตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

02 พ.ย. 63

ก่อสร้างถนน  คสล. สายสี่แยกเรดาห์ลงมาสายเมนที่  4  ตอนล่าง  หมู่ที่  11  บ้านนิคมสามัคคี  รายละเอียดดังนี้

  •  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  340  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,700  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ  ทต.รังกาใหญ่  5/2564                          ราคากลาง  1,000,803.02  บาท  (หนึ่งล้านแปดร้อยสามบาทสองสตางค์)    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,000,000.-  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :