ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

12 มิ.ย. 62

โครงการการก่อสร้างถนน  คสล. สายกลางบ้าน  (ช่วงที่  2)  หมู่ที่  17  บ้านหนองคูประชาสรรค์

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. กว้าง  5  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  584  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  2,920  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่    27 /2562   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน  1,647,000.-  บาท

(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :