ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก – สปายรีสอร์ท หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

30 ม.ค. 63

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.  สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม  หมู่ที่  13  บ้านตะปันตะวันออก – สปายรีสอร์ท  หมู่ที่  14  บ้านพุทราพัฒนา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,9720,000.-  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)