ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม (ต่อของเดิม) ไปโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

09 พ.ย. 63

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม (ต่อของเดิม) ไปโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  359  เมตร  หนา

0.15  เมตร    หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,795  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ

,   ทต.รังกาใหญ่   6/2564    ราคากลาง  1,047,204.09  บาท  (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่บาทเก้าสตางค์)