นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอย คัดแยกขยะในโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ## สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

14 ก.พ. 65