นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ได้มอบหมายให้นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ดำเนินการจัดกิจกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ “โคราชเมืองกีฬา” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยใช้กิจกรรมเต้นแอโรบิค โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรในหน่วยงาน ทีม อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 300 คน

24 ส.ค. 66