นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายการบริหารงาน แนวทางการปฏิบัติราชการและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

10 มี.ค. 66