นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ นายเสถียร ควบพิมาย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางฉลอง เปี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลนายสุรพล เก่งนอก และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ และดร.ชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์ เยี่ยมชม ให้กำลังใจการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านช่องโคหมู่ที่3 หมู่บ้านต้นแบบการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน

25 เม.ย. 67