งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคม ได้ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2507 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2508 ) ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 2

03 พ.ย. 66