งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้รับเกียรติ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ไปฝึกอบรม อปพร. ตำบลมะค่า ในโครงการอบรมทบทวน อปพร

23 มิ.ย. 66