*** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 #หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15 ส.ค. 66