กิจกรรมสรุปติดตามประเมินผลถอดบทเรียนหลังการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ปี63 และเพิ่มความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยแพทย์ทางเลือก #กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

07 ส.ค. 63